Finansiell översättning och kvalitet


Vi har många års erfarenhet av översättning inom finans för några av Sveriges största börsnoterade bolag. Vi erbjuder finansiell översättning till och från främst svenska och brittisk och amerikansk engelska av exempelvis årsredovisningar, delårsrapporter, marknads- och riskanalyser samt nyemissions- och börsintroduktionsprospekt.Alla företag och organisationer som är verksamma i Sverige behöver redovisa sin finansiella verksamhet på ett eller annat sätt. Ofta behövs informationen kunna delas på minst ytterligare ett språk – alla intressenter kanske inte talar svenska, moderbolaget kan vara utländskt och svenska aktörer eller myndigheter behöver kunna ta del av rapporten, eller så är koncernspråket ett annat – och samtliga parter behöver kunna förstå samma finansiella information.

Det kan handla om alltifrån mindre delårs- eller kvartalsrapporter som omfattar ett par sidor till omfattande årsredovisningar på hundratals sidor för stora, globala bolag – vi har återkommande fått förtroendet att översätta fyra av Sveriges tio största företags årsredovisningar!

Vi vinnlägger oss om att ständigt hålla oss uppdaterade inom framför allt svensk och engelsk finansiell terminologi, samt att hålla oss à jour med nya eller uppdaterade globala riktlinjer och redovisningsprinciper. Vi ligger även i framkant vad gäller övergången till ESEF för börsnoterade bolag. Idag redovisar många bolag sina finanser enligt IFRS (International Financial Reporting Standards), och från och med räkenskapsåret 2020 ska alla företag inom EU som finns på en reglerad värdepappersmarknad rapportera sina års- och koncernredovisningar i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF). Företag som idag redovisar enligt IFRS ska dessutom märka upp sina finansiella rapporter enligt en särskild taxonomi i xhtml-format. Denna typ av it-översättning kan vi också hjälpa till med i samband med det finansiella översättningsarbetet.

Vi kan utöver rena översättningstjänster hantera de flesta format som finansiella rapporter vanligtvis skapas i, som Excel, Word, Acrobat och InCopy/InDesign. Vi kan även ta hand om filer exporterade från olika interna system och plattformar och arbeta med uppdateringar direkt i t.ex. CtrlPrint om våra kunder önskar.

Våra finansiella översättningstjänster inkluderar:

  • Finansiell prospekt och rapporter
  • Finansiella ordlistor och handböcker
  • Inkomsträkningar och balansräkningar samt kassaflödesanalyser
  • Försäkringsdokument
  • Revisionsrapporter
  • Börsintroduktioner
  • Aktieägaravtal

Professionell översättning mellan 40 språk

svenska engelska
danska norska
serbiska finska
franska italienska
tyska kroatiska
slovenska estniska
spanska ryska
nederländska polska
turkiska portugisiska
japanska kinesiska
arabiska m.fl.